Новини
Глосарій
 
26-03-2023
1 Круглий стіл з ОМТ УКраїни та Великобританії

17-11-2021
30.11-03.12.2021 Virtual ISPOR Europe 2021

17-11-2021
30.11-03.12.2021 Virtual ISPOR Europe 2021

14-05-2020
ISPOR конференція 2020

13-05-2020
COVID-19 Lockdown


Альтернативна вартість (opportunity cost). Вартість інвестування в технологію ОЗ є альтернативою іншим програмам ОЗ, які були зміщені після її впровадження. Це найкраще можна оцінити за рахунок користі для здоров'я, яка могла б бути досягнутою, якщо гроші були витрачені на наступну найкращу альтернативну технологію.

Аналіз економічної ефективності (сost-effectiveness analysis) – це дизайн економічного дослідження, в якому порівнюються як витрати так і результати використання альтернативних технологій (втручань), які вимірюються за допомогою одного результату, як правило, в натуральних одиницях (наприклад, додані роки життя, запобігання смерті, уникнення інфаркту або виявлені випадки).

Аналіз чутливості (sensitivity analysis) – це спосіб подання невизначеності в результатах економічних оцінок. Невизначеність може виникнути через відсутність даних, неточні оцінки або методологічні суперечки. Аналіз чутливості також дозволяє вивчити узагальненість результатів щодо інших умов.

Багатофакторний аналіз чутливості (multi-way simple sensitivity analysis (scenario analysis). Два та більше параметрів змінюються одночасно, і оцінюється загальний ефект від результатів.

Викривлення результатів (сonfounding). У дослідженні викривлення (спотворення) результатів виникає тоді, коли спотворюється ефект втручання на результат через зв'язок між когортою населення або втручанням або результатом та іншим чинником (змінна величина викривлення результатів), який може вплинути на результат незалежно від досліджуваної технології.

Дисконтування (discounting). Витрати і результати лікування, що понесені сьогодні є зазвичай більш цінними, ніж у майбутньому. Дисконтування результатів лікування відображає суспільні переваги до користі лікування, яку очікується отримати швидше сьогодні, ніж у майбутньому. Дисконтування витрат відображає суспільні переваги щодо витрат, які понесені в майбутньому, а не у теперішній час.

Діаграма «forest plot» – це спосіб представлення результатів систематичного огляду та метааналізу. Оцінки ефектів лікування із довірчими інтервалами складаються по відношенню до вертикальної лінії, яка вказує на відсутність різниці між втручанням та контролем у включеному дослідженні. З цієї діаграми можна отримати дані про розподіл оцінок ефекту лікування у всіх включених дослідженнях.

Довірчий інтервал (сonfidence interval, CI) – це діапазон значень для невідомого параметра популяції (наприклад, значення артеріального тиску) із заданою надійністю (умовно 95%), що містить дійсне значення параметра. Діапазон розраховується на основі даних і зазвичай включає оцінку вибірки. Значення «надійність» означає, що якщо метод, який використовується для обчислення інтервалу, повторюється багато разів, то ця частка діапазонів дійсно буде містити справжнє значення.

Додані роки життя (life-years gained) – середні роки життя, отримані для особи в результаті медичного втручання.

Ефективність клінічна (еfficacy) – це ступінь оцінки ефекту лікування, в якій втручання є ефективним у контрольованих умовах дослідження (клінічне дослідження).

Ефективність практична (effectiveness) ¬– це ступінь оцінки ефекту лікування, за якою технологія (втручання) дає загальну користь для здоров'я, беручи до уваги користь лікування та побічні явища у звичайній клінічній практиці.

Ймовірнісний аналіз чутливості (probabilistic sensitivity analysis). Розподіл ймовірностей присвоюється неточним параметрам і включається до моделей оцінки на основі аналітичних методів аналізу рішень (наприклад, метод Монте-Карло).

Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат ICER (incremental cost-effectiveness ratio) – це співвідношення різниці вартості до різниці показників ефективності для порівнюваних ТОЗ, яке показує додаткові витрати на одиницю ефективності.

Кінцева точка (end point) – подія або результат у дослідженні, який можна виміряти та становить одне із цільових результатів дослідження.

Компаратор (сomparator) – це вибіркова стандартна технологія, з якою порівнюється нова досліджувана технологія.

Корисність (utility) – це міра сили переваги людини до певного стану здоров'я у порівнянні з альтернативними станами здоров'я. Шкала корисності призначає числові значення від 0 (смерть) до 1 (оптимальне або «ідеальне» здоров'я). Стан здоров'я можна вважати гіршим за смерть і таким чином мати негативне значення.

Мета-аналіз (meta-analysis) – статистичний метод для об'єднання результатів ряду досліджень, які стосуються одного питання та звіт про ці ж результати для отримання більш точної підсумкової оцінки впливу на конкретний результат лікування.

Модель витрати-ефективність (сost-effectiveness model) – це детальна математична модель, яка використовується для представлення проблем клінічного рішення та включає в себе докази з різних джерел для оцінки витрат та результатів для здоров'я.

Мультикритеріальний аналіз рішень (multiple criteria decision analysis) – це комплексний процес, який дає методичну можливість враховувати інші важливі критерії: поширеність захворювання, аспекти інноваційності ЛЗ, соціоекономічні наслідки водночас з базовими показниками витрат та ефективності, що є важливим для прийняття рішень у фармацевтичній допомозі та фінансуванні ЛЗ.

Однофакторний аналіз чутливості (one-way simple sensitivity analysis, univariate analysis). Кожен параметр змінюється індивідуально, щоб ізолювати наслідки параметра від результатів дослідження.

Оцінка технологій охорони здоров’я (health technology assessment) – це міждисциплінарний процес, який узагальнює інформацію про медичні, економічні, соціальні, етичні та правові аспекти щодо використання ТОЗ в систематичний, неупереджений та прозорий спосіб для системного і прозорого процесу прийняття управлінських рішень, враховуючи інтереси пацієнтів та для досягнення найвищої користі для здоров’я.

Показники ефективності /результатів лікування (оutcomes) – це показники вимірювання можливих результатів лікування із використанням профілактики або технологій ОЗ.

Рішення проблеми (decision problem) – це детальний опис інтервенції, популяції пацієнтів, вимірювання показників результатів лікування та перспективи, адаптованої у ОТОЗ, пов’язаної із тими рішеннями, для інформування яких розроблена дана оцінка.

Роки життя, скориговані зя якістю QALY (quality-adjusted life year) –одиниця виміру здоров`я, яка враховує як тривалість життя, так і його якість. Використовуэться як показник ефективності у ФЕА вартість-користь.

Систематичний огляд (systematic review) – це дослідження, що узагальнює доказові дані щодо чітко сформульованого питання дослідження відповідно до заздалегідь визначеного протоколу. Використовуються систематичні та явні методи ідентифікації, вибору та оцінки відповідних досліджень, а також для вилучення, збору та звітування про їх результати. Статистичний мета-аналіз може бути використаний у систематичному огляді, але це не є обов’язково.

Технологія охорони здоров’я (health technology) – це будь-який метод, що використовується тими, хто працює в закладах ОЗ, для сприяння здоров'ю, запобіганню та лікуванню захворювань, а також поліпшення реабілітації та довгострокового догляду. Наприклад, це лікарські засоби, вакцини, медичні вироби, методи хірургічного втручання, діагностики та громадського здоров’я

Якість життя, пов’язана із здоров’ям (health-related quality of life) – комбінація фізичного, психічного та соціального благополуччя людини.